Česká vlajka

os ATELIER ČESKÉ RUCE

asociace výtvarníků a uměleckých řemeslníků

 

občanské sdružení pro účely propagace a udržení kvality českého řemesla

a lidových tradic

 


AČR aktivně spolupracuje se z.s. RUDOLFINEA a dalšími odbornými organizacemi.

Podrobnější popis činnosti najdete v programovém prohlášení AČR popříp. ve stanovách na tomto webu.

zs AČR bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne: 19.4.2007 pod č.j. VS/1-1/67345107-R

a bylo mu přiděleno IČO: 285 55 074

účet: 1218402349/0800


Předsedou asociace je Arnold Nowak, člen Unie výtvarných umělců a člen Sektorové rady uměleckých řemesel.

Členové Rady AČR: Arnold Nowak, Ivan Preisler, Josefína Pekárková, Martin Jurica a Pavla Bořek Dohalská

Adresa sdružení: Trstěnice 172, Svitavy 569 57

tel: 724 500 369

Znak asociace

 

 


PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

AČR

 

ATELIER ČESKÉ RUCE  je skupinou občanů, kteří se společně podílí - v rámci svých možností,

na zvýrazňování významu a kvality autorizovaného způsobu individuální uměleckořemeslné výroby.


Souběžne s tím by členové měli dbát na dodržování adekvátního způsobu odměňování dle principů Fair Trade . 

S přihlédnutím ke komplikovanosti

zajišťování příslušných pracovních podmínek, ale i vykazování patřičného soustředění na kvalitu práce při uplatňování - projekci

vzácného nadání jedinců do díla

 se budeme snažit o propagaci a rozvoj uměleckořemeslné výroby původními technologiemi ve spolupráci

s předními odborníky obdobných organizací.   Budeme se účastnit prezentací takovýchto realizací na veřejnosti a tím přispívat

dobrému jménu českého řemesla i v zahraničí; budeme se zapojovat i do příprav studentů v příslušných mistrovských školách

a tím zvyšovat úroveň erudice absolventů, směřujících ke složení mistrovské zkoušky s certifikátem titulu

MISTR UMĚLECKÉHO ŘEMESLA

aby se tak mohli důstojně zúčastňovat náročného procesu zvyšování konkurenceschopnosti i samotného uplatnění na trhu práce.

 

Budeme podporovat publikační činnost spojenou s šířením idey "Hnutí umělců a řemeslníků"  - navážeme spolupráci s OS Rudolfinea,

s Unií výtvarných umělců a s podobnými asociacemi, které z našeho pohledu, v první řadě chrání lidskou a řemeslnou individualitu

před tlakem celoplošné globalizace. Budeme usilovat o založení nadačního fondu.

Naše aktivity by měly postupně  směřovat i ke strategii využití Národního rozvojového plánu ČR a k osvojení si mechanizmů pro čerpání příslušných dotací a grantů ze strukturálních fondů EU.

 

 

Toto programové prohlášení je nedílnou součástí stanov OS AČR  a je uloženo v archivu OS AČR