ATELIER ČESKÉ RUCE vzniklo dobrovolným úsilím nevelké skupiny výtvarníků a řemeslníků pracujících a ještě žijících na území České republiky. Svou činností se snaží reprezentovat a udržet obdivuhodnou tradici uměleckých řemesel a některých etnograficky endemitních lidových tradic.

Zápisy jednotlivých jednání AČR jsou k dispozici v archivu sdružení AČR a na požádání je možné je zaslat elektronickou poštou.

Konkrétní usnesení jsou uvedena níže pod stanovami OS AČR.

 

 

Pro stažení členské přihlášky klikněte zde

 


 

 


Stanovy
Asociace výtvarníků a uměleckých řemeslníků České republiky

- ATELIER ČESKÉ RUCEPreambule


Asociace výtvarníků a uměleckých řemeslníků České republiky - os ATELIER ČESKÉ RUCE  (dále AČR) je dobrovolné nepolitické sdružení občanů, kteří se profesionálně zabývají prakticky nebo teoreticky výtvarným uměním nebo uměleckým řemeslem.Název


"os ATELIER ČESKÉ RUCE" - Asociace výtvarníků a uměleckých řemeslníků České republikySídlo


Trstěnice u Litomyšle čp. 172, okr. Svitavy, 569 57Poslání a základní cíle


1/ Sdružovat umělecky činné řemeslníky a výtvarníky, kteří se snaží pracovat v duchu hnutí "Arts and Crafts".


2/ Podporovat profesní rozvoj členů sdružení AČR a dalších iniciativ pracujících podle principů hnutí.

3/ Propagovat a popularizovat činnost AČR, pořádat výstavy, sympozia, semináře, přednášky, krátkodobé kurzy a další odpovídající aktivity.

4/ Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti - ochrana spotřebitele, ochrana výrobce a řemeslníka dle principů Fair Trade. viz PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ AČR


Poznámka:


Hnutí Arts and Crafts (Umělci a Řemeslníci): vzniklo a rozvíjelo se v druhé polovině 19.století v Británii a v západní Evropě - později zaniklo tlakem rozvoje ekonomiky tovární výroby. Členové tohoto hnutí dbali při výrobě na dodržování původních řemeslných technologií a přikládali hlubší význam vztahům mezi etikou estetikou a filozofií výrobku. Hlavními představiteli hnutí byli:Thomas Carlye(1795-1881), William Morris(1834-96), John Ruskin(1819-1900).

V současné době hrozí podobný vývojový proces. Principy umělecko-řemeslné výroby byly téměř vymýceny idolem globalizace a tržního mechanizmu, který vede k výrobě pro zisk ne pro potřebu.

Fair Trade - zkratka názvu antiglobalizačního systému posudků produkce výrobků, který sleduje proces výroby i prodeje hlavně v rovině etické, resp.označení výrobku, který prošel způsobem kontroly tohoto systému. Účelem tohoto způsobu kontroly je nejen ověřit ekologický původ, ekologický vliv a eventuální ekologickou reciklovatelnost, ale i posouzení ostatních faktorů z hlediska morálního; např.nepoměr odměny dělníka s marží obchodníka. Nejznámější současnou protagonistkou tohoto trendu tradice je žurnalistka Naomi Kleinová(1970) a její kniha "Bez loga".

Doba trvání sdružení


Asociace se zakládá na dobu neurčitou.Vznik a zánik členství


1. Členem Asociace - AČR může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství v AČR vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou Asociace a předsedou sdružení. Rada posoudí, zda jsou splněny podmínky profesního charakteru. Přihláška musí obsahovat souhlas se stanovami AČR. Přijetí člena se sděluje písemně. AČR vede evidenci členů.


2. Členem AČR se může dále stát každá fyzická osoba, která má zájem prosazovat myšlenky trvale udržitelného života a cíle AČR na základě schválení písemné přihlášky Radou Asociace a předsedou sdružení - čestný člen AČR.(Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu Rada AČR výslovně přiznala.)

 


3. členství v AČR zaniká:

a/ zánikem Asociace

b/ ke dni doručení písemného oznámení Radě AČR o vystoupení člena

c/ zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny Rady AČR

d/ nezaplacením příspěvku - členství v AČR je bez dalšího k 31.prosinci ukončeno členu, který v tomto roce nevyrovnal členský příspěvek

e/ smrtí člena
Práva a povinnosti členůČlen AČR má právo:

účastnit se valné hromady Asociace, podávat návrhy Radě AČR a žádat jejich projednání, být volen do orgánů Asociace, vyjadřovat se k činnosti AČR a jeho orgánů, být informován o veškeré činnosti AČR včetně hospodaření, využívat všech výhod plynoucích z členství v AČR.


Člen AČR má povinnost:

dodržovat stanovy AČR, respektovat usnesení Rady a Valné hromady AČR, plnit dohodnuté úkoly, platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání Valné hromady, aktivně hájit zájmy AČR - dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy AČR, účstnit se zasedání Valné hromady AČR.


Asociace je oprávněna vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce pokud jeho činnost bude v rozporu se zájmy AČR:

napomenout člena AČR, napomenutí provede písemně Rada sdružení.


vyloučení ze sdružení, vyloučení provede písemně Rada AČR po předešlém projednání s nadpoloviční většinou Valné hromady.


Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství, pokud toto je předmětné

 

Organizační uspořádání


Strukturu Asociace tvoří:

Valná hromada
Rada
Předseda


Valná hraomada je nejvyšším orgánem Asociace a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda Asociace. Valná hromada se sejde také požádá-li o to písemně jedna třetina členů AČR.
Rozhodnutí Valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů Asociace. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Asociace. Nesejde-li se Valná hromada ve výše uvedeném počtu v hodinu ohlášenou jako zahájení řádné schůze, je usnášeníschopná o jednu hodinu později za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů AČR. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání Valné hromady; jednání řídí obvykle předsedou pověřený jednatel nebo předseda. Zápis z jednání VH podepisuje předseda nebo místopředseda a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům Asociace.

Valná hromada má následující pravomoci:

volí výkonnou Radu a předsedu; funkční období volených orgánů je dvouleté
(pokud nedojde k realizaci volby nové Rady, platí původní volba na dobu neurčitou)
schvaluje koncepci hospodaření Asociace
doplňuje a mění stanovy Asociace
stanovuje výši členských příspěvků
Rada řídí Asociaci v období mezi jednáními Valné hromady. Tvoří ji předseda, místopředseda a další tři členové, jmenovaní Valnou hromadou. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Schůzi svolává předseda. Z jednání pořizuje zapisovatel nebo místopředseda zápis.

Rada rozhoduje o všech záležitostech AČR, pokud nejsou v kompetenci Valné hromady,
připravuje jednání valné hromady,
hospodaří s majetkem AČR podle pravidel stanovených Valnou hromadou a v souladu s právními předpisy,
kontroluje činnost předsedy a případně dalších pracovníků Asociace.

Každýn člen Rady má vymezenou svéru odpovědnosti. Ustavení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami je neplatné.


Předseda řídí činnost Asociace a Rady AČR a je jejím statutárním zástupcem,
předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady AČR.Hospodaření Asociace

Majetek Asociace vzniká z příspěvků členů AČR, grantů, dotací a darů.

Koncepci hospodaření Asociace schvaluje Valná hromada AČR a řídí se obecně platnými právními předpisy.

Po skončení hospodářského roku podává pokladník a předseda Rady zúčtování hospodářského roku Radě AČR. O výsledku kontroly předkládá Rada zprávu Valné hromadě Asociace.


Závěrečná ustanovení

Návrh na změnu nebo doplnění stanov Asociace může podat kterýkoliv člen AČR. Získá-li podaný návrh písemnou podporu 2/3 členů AČR, bude zařazen na pořad jednání Rady AČR.Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi přípravného výboru

V Trstěnicích dne: 15.3.2007 Ověřil: Arnold Nowak a Petr Zwinger

 

 


 

USNESENÍ č.1   (ze dne: 6.6.2007)

"Všichni členové os AČR jsou si vědomi, že pouze pasivním přístupem ke zmíněným ideálům (viz Programové prohlášení OS AČR) nelze dosáhnout hmatatelných výsledků a proto se zavazují příjímat dílčí úkoly při realizaci přijatého programu a odpovědně je plnit do příslušného termínu, určeného Radou AČR a odsouhlaseného pověřeným členem. Takový úkol i termín bude vždy přesně determinován v zápisu jednání Rady AČR."

 

USNESENÍ č.2   ( ze dne: 17.3.2008)

"Valná hromada os AČR je kompetentní, v souladu se stanovami AČR, zrušit rozhodnutí Rady, která by byla v rozporu se stanovami nebo programovým prohlášením OS AČR. Stejně tak může učinit revizní komise OS AČR."

 

USNESENÍ č.3   (ze dne: 14.10.2008)

"Rada os AČR schvaluje předložený výtvarný návrh loga AČR a vyzývá všechny členy OS AČR, aby dodali své osobní údaje potřebné k výrobě společných reprezentačních vizitek, na kterých bude uvedena webová adresa i číslo účtu OS AČR. Termín pro uzavření podkladů je konec roku 2008."

 

USNESENÍ č.4   (ze dne: 18.2.2009)

"Rada OS AČR rozhodla zahájit jednání o plánované reprezentativní výstavě s příslušnými institucemi."

 

USNESENÍ č.5   (ze dne: 26.9.2009)

"Valná hromada OS AČR rozhodla o dočasném snížení členských příspěvků z 700,- Kč na 100,- Kč s platností od 1.1.2010."

 

USNESENÍ č.6   (ze dne: 26.9.2009)

"Rada OS AČR rozhodla zahájit patřičné aktivity a jednání o fundraisingu s příslušnými agenturami."

 

 

 

 

Poslední aktualizace a zápis byl proveden: 8.9.2017